مشهد

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
185,000 تومان
215,000 تومان
125,000 تومان
0
BB
230,000 تومان
335,000 تومان
125,000 تومان
0
BB
245,000 تومان
365,000 تومان
125,000 تومان
0
BB
275,000 تومان
425,000 تومان
125,000 تومان
0
BB
335,000 تومان
545,000 تومان
125,000 تومان
0
BB
365,000 تومان
605,000 تومان
125,000 تومان
0
BB
555,000 تومان
791,000 تومان
125,000 تومان
0
BB
575,000 تومان
940,000 تومان
125,000 تومان
0
BB
550,000 تومان
755,000 تومان
125,000 تومان
0
BB
1,000,000 تومان
1,295,000 تومان
125,000 تومان
0
BB
962,000 تومان
1,500,000 تومان
125,000 تومان
0

خدمات

اقامت همراه صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای ورود به هتل و پروار

توضیحات


نرخ نفر 3 در اتاق هم نرخ کودک بالای 5 سال میباشد

درج نظرات