کیش

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
620,000 تومان
755,000 تومان
610,000 تومان
485,000 تومان
BB
620,000 تومان
755,000 تومان
610,000 تومان
485,000 تومان
BB
635,000 تومان
785,000 تومان
625,000 تومان
485,000 تومان
BB
665,000 تومان
845,000 تومان
655,000 تومان
485,000 تومان
BB
680,000 تومان
875,000 تومان
670,000 تومان
485,000 تومان
BB
725,000 تومان
965,000 تومان
715,000 تومان
485,000 تومان
BB
860,000 تومان
1,235,000 تومان
850,000 تومان
485,000 تومان
BB
880,000 تومان
1,145,000 تومان
870,000 تومان
485,000 تومان
BB
890,000 تومان
1,295,000 تومان
880,000 تومان
485,000 تومان
BB
1,010,000 تومان
1,535,000 تومان
1,000,000 تومان
485,000 تومان
BB
1,160,000 تومان
1,835,000 تومان
1,150,000 تومان
485,000 تومان
BB
1,214,000 تومان
1,943,000 تومان
1,204,000 تومان
485,000 تومان

خدمات

صبحانه - استقبال - گشت جزیره

مدارک لازم


اصل کارت ملی برای پرواز و اصل شناسنامه برای هتل الزامی می باشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 220000 می باشد

درج نظرات